Scroll Top
Iași, Str. Sărăriei 189 Corp A, B

DISCIPLINE

DISCIPLINE FUNDAMENTALE:

Istoria artei

În cei trei ani de studiu de licență, cursul parcurge istoria artei și a arhitecturii din Paleolitic până în perioada Postmodernă. Programa cursului analizează cronologic caracteristicile fiecărei etape istorice dintr-o perspectivă contextualizată social, politic și cultural prin analiza unor exemple importante ale artei și arhitecturii. Cursul are ca obiectiv înţelegerea extinsă a conceptelor şi semnificaţiilor operelor de artă din perspectiva circumstanţelor istorice în care au fost produse, precum şi surprinderea influenţelor istoriei artei în contextul situaţiei istorice actuale.

Estetica artelor vizuale

Cursul presupune formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea analitică şi critică a esteticii. Această disciplină are în vedere o prezentare istorică (din antichitate până în postmodernitate) şi tematică (definiţii, tipuri de analize, evaluări) a esteticii atât din perspectiva unei discipline filosofice, cât şi din perspectiva influenţei culturii vizuale asupra vieţii socio-culturale.

Anatomie artistică

Obiectivul general al disciplinei este să determine familiarizarea studenților cu terminologia şi noţiunile anatomice. Scopul cursului este să instuiască studenții să aplice în practica de specialitate noţiuni de anatomie şi biomecanică.

Procesare digitală a imaginii 2D și 3D

Disciplina permite studenților să-și însușească teoretic și să aplice practic principiile și metodele de proiectare 2D și 3D specifice artei murale. Obiectivele specifice ale cursului presupun dezvoltarea abilităților de proiectare asistată de calculator în programele Rhinoceros 3D®, Adobe®Photoshop. Se urmărește fundamentarea capacității de ambientare a unor clădiri sau ansambluri de clădiri, prin relaționarea cu contextul arhitectural, social sau cultural specific.

Prelucrarea imaginii pe calculator

Scopul disciplinei este însuşirea principiilor și metodelor de generare și procesare a imaginilor digitale bidimensionale. Este urmărită familiarizarea cu interfața programelor de aplicație din domeniul graficii computerizate și insușirea noțiunior de bază aferente instrumentelor și tehnicilor de lucru specifice în programe de aplicație dedicate pentru imagini bitmap și vectoriale. Cursul favorizează utilizarea noţiunilor teoretice în aplicaţii practice și stabilirea de conexiuni cu alte discipline fundamentale.

DISCIPLINE IN DOMENIU PENTRU DIRECTIA DE STUDIU ARTA MURALA AMBIENTALA:

Bazele desenului pentru artă murală

Cursul oferă informații de fundamentale despre studiul formelor naturale și artificiale, punând la dispoziția studenților o serie de instrumente necesare transpunerii volumelor în tehnici ale desenului adaptate la specificul artei murale. Un alt obiectiv specific al disciplinei este acela de a încuraja cursantul să acumuleze noi cunoştinţe practice și teoretice şi să exploreze diferite posibilități de analiză și reprezentare artistică. De asemenea, pe parcursul acestei discipline sunt prezentate proporțiile corpului uman, modalități de transpunere a mișcării, noțiuni de bază de stilizare și sinteză a formei.

Studiul culorii pentru artă murală

Disciplina este concepută în scopul de înzestra studenții cu noțiuni fundamentale de cromatologie adaptate la specificul artelor decorative și al arte murale în special. Obiectivul disciplinei urmărește dezvoltarea capacităţii de analiză a operelor de artă şi a produselor cu specific artistic din punctul de vedere al relațiilor cromatice. Totodată, cursul îşi propune să abordeze diferitele posibilități tehnice de transpunere a lucrărilor în culoare. Sunt prezentate noțiuni de contrast și armonie, disonanță, consonanță, efecte psihologice ale culorilor etc.

Compozitie pentru arta murală

Cursul abordează problematica modului în care are loc percepția vizuală și metodele prin care aceasta poate fi exploatată în scopul organizării spațiului plastic și decorativ. În cadrul cursului sunt prezentate elementele de limbaj plastic și metode prin care acestea pot fi articulate în ansamblul unor compoziții plastice și decorative. Cursul urmărește să valorifice intersecția teoriei și a practicii, cu scopul de a produce un sistem de referință favorabil înțelegerii contextuale a operei de artă decorativă. Un alt obiectiv specific al disciplinei este acela de a încuraja cursantul să acumuleze noi cunoştinţe practice și teoretice şi să exploreze diferite posibilități de analiză și reprezentare artistică.

Reprezentări bi şi tridimensionale în arta murală ambientală

Obiectul general al disciplinei este însuşirea tehnicilor de reprezentare a proiectelor artistice. Printre obiectivele specifice ale disciplinei se numără însuşirea principalelor tehnici de reprezentare a proiectelor şi lucrărilor de artă murală pe suprafaţa plană şi în spaţiu.

Compoziţia spaţiului ambiental pentru arta murală

Disciplina urmărește însuşirea cunoştinţelor în vederea integrării lucrărilor de artă decorativă în spaţiul ambiental. Printre obiectivele specifice ale cursului se numără pregătirea studentului în vederea înțelegerii şi interpretării spaţiului (arhitectural, urbanistic, natural) în scopul punerii în valoare a lucrărilor de artă murală.

DISCIPLINE IN DOMENIU PENTRU DIRECTIA DE STUDIU CERAMICA:

Bazele desenului pentru ceramică

Disciplina favorizează dezvoltarea imaginației și însușirea noțiunilor de desen printr-o serie de schițe sau prototipuri realizate la scară 1:1. Cursul îşi propune să abordeze diferite tehnici de compoziție și transpunerea desenului în vederea realizării unor obiecte ambientale sau a unor forme spațiale ambientale. Se urmărește încurajarea cursanților în vederea asimilării noilor cunoștințe practice și teoretice și explorarea noilor posibilități de abordare în reprezentarea artistică.

Studiul culorii pentru ceramică

Disciplina presupune dezvoltarea simțului vizual cromatic și însușirea noțiunilor de cromatologie specifice ceramicii printr-o serie de experimente menite să evidențieze expresivitatea vizuală a glazurilor. Cursul îşi propune să abordeze diferite tehnici de glazurare și transpunerea acestora pe forme spațiale ambientale sau compoziții monumentale.

Compoziţie pentru ceramică

Disciplina presupune dezvoltarea competențelor de organizare a spațiului compozițional, aplicate prin intermediul proiectării lucrărilor de ceramică. Este urmărită deprinderea unor noțiuni practice și teoretice care să ajute studentul în dezvoltarea unor compoziții originale. Cursul presupune organizarea secvențială a lucrărilor de mare anvergură în vederea unei bune organizări a procesului artistic.

Reprezentari bi şi tridimensionale în ceramică

Disciplina permite dezvoltarea creativității și însușirea noțiunilor de compoziție printr-o serie de schite sau prototipuri realizate la scară 1:1 menite să evidențieze aspectele tehnice și estetice ale basoreliefului. Cursul îşi propune să abordeze diferite tehnici de reprezentări bi și tridimensionale în ceramică și transpunerea acestora în forme spațiale ambientale sau parietale. Se urmărește încurajarea cursanților în vederea asimilării noilor cunoștințe practice și teoretice și explorarea noilor posibilități de abordare în reprezentarea artistică.

Compoziţia spaţiului ambiental pentru ceramică

Disciplina presupune dezvoltarea imaginației și însușirea noțiunilor de compoziție printr-o serie de schite sau prototipuri realizate la scară 1:1. Cursul îşi propune să abordeze diferite tehnici de compoziție și transpunerea schițelor în vederea realizarii unor lucrări de artă ambientală sau a unor forme spațiale ambientale. Se urmărește încurajarea cursanților în vederea asimilării noilor cunoștințe practice și teoretice și explorarea noilor posibilități de abordare în reprezentarea artistică.

DISCIPLINE DE SPECIALITATE - TEORETICE:

Structuri vizuale alternative

Disciplina presupune dezvoltarea abilităților de a iniția dezvolta și coordona un proiect de artă murală complex. Cursul favorizează deprinderea capacității de a examina critic lucrări de artă în genere și proiecte de artă murală în mod special și de a le contextualiza, expunând studenții la o serie de metode și practici de cercetare tradiționale și contemporane, conducând la modalități specifice de examinare individuală și la dezvoltarea metodelor proprii de cercetare și de practică creative. Rezultatul final al lucrului cu studentul – proiect artistic, documentație și eseu va contribui la un dosar final individual, conducând la dezvoltarea de instrumente profesionale relevante.

Perspectivă, geometrie descriptivă

Transmiterea limbajului specific de comunicare între creator şi executant şi a modalităţilor specifice de exprimare a ideii creatorului. Printre obiectivele specifice ale cursului se numără însuşirea principalelor tehnici de reprezentare pe suprafaţa plană a caracteristicilor esenţiale ale obiectelor din spaţiu, analiza şi interpretarea lucrărilor de artă din punct de vedere a reprezentării spațiale și dezvoltarea vederii în spaţiu, a posibilităţii de abstractizare, sintetizare şi esenţializare a caracteristicilor obiectelor.

Metodologii de cercetare artistică

Dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor cu privire la înţelegerea metodologiei organizării în arta murală şi completarea procesului instructiv educativ al viitorului artit muralist profesionist. Acest curs combină componentele teoretice – implicând studiul tendințelor artistice contemporane – cu dezvoltarea de instrumente conexe de analiză, precum scrisul. Se urmăreşte amplificarea şi completarea procesului instructiv educativ al viitorului artist profesionist, implicându-l în rezolvarea practică a unor probleme care să urmărească atât aspectele pozitive în elaborarea operei de artă. Cursul prezintă metode de cercetare artistică, oferind studenților, atât pârghii de lectură a lucrărilor de artă vizuală (artă murală, în special), cât și modele de angajare în practici de atelier relevante în relație cu disciplinele de formare teoretică, precum istoria artei, estetica și teoria artei într-un context comun.

Analiza formei în arta decorativă

Disciplina favorizează dezvoltarea capacităţii de analiză a operelor de artă şi a produselor cu specific artistic prin studiul noțiunilor și expresiilor vizuale ale artei decorative. Cursul îşi propune să abordeze diferitele posibilități tehnice de transpunere a lucrărilor de artă decorativă. Cursul urmărește să realizeze o interactiune a elementelor teoretice cu cele practice, cu scopul de a oferi un suport pentru analiza şi generarea operei de artă decorativă. Un alt obiectiv specific al disciplinei este acela de a încuraja cursantul să acumuleze noi cunoştinţe practice și teoretice şi să exploreze diferite posibilități de analiză și reprezentare artistică.

PACHET OPTIONAL A. ARTA MURALA AMBIENTALA:

Tehnici și tehnologii (artă murală)

Disciplina stimulează transmiterea limbajului specific de comunicare între creator şi executant şi a modalităţilor specifice de exprimare a ideiilor creatorului. Cursul are ca scop însuşirea principalelor tehnici de artă murală: tehnici de pictură murală (a secco şi a fresco) şi pe panou de lemn, vitraliu, mozaic sgraffito şi forme spaţiale) şi înţelegerea acestora într-un context arhitectural. Disciplina presupune cunoaşterea unor varietăţi de materiale ce sunt utilizate în diversele tehnici artistice precum şi unele caracteristici ale acestora. Lucrările practice urmăresc deprinderea şi dezvoltarea unor abilităţi tehnice şi de execuţie specifice acestui domeniu artistic.

Documentare şi proiectare (artă murală)

Disciplina favorizează lărgirea ariei de cunoștere, oferind modele și mijloace de investigare şi explorare a creativității și expresivității. Cursul urmărește și dezvoltarea abilităților viitorului artist profesionist de a-și documenta și prezenta propriile lucări cât mai adecvat. Printre obiectivele specifice ale disciplinei se numără dezvoltarea unor modalități de identificare și documentare a surselor de inspirație cât mai eficiente și elaborarea unor mecanisme de subordonare a conceptelor și de materializare a conținutului ideatic în forme artistice coerente și eficiente din punctul de vedere al comunicării. Nu în ultimul rând, cursul presupune formarea unei culturi artistice vizuale de specialitate temeinice, legate de o cultură generală corespunzătoare.

PACHET OPTIONAL B. ARTA MURALA RELIGIOASA:

Tehnici și tehnologii (artă religioasă)

Disciplina presupune studiul și înțelegerea canoanelor specifice artei bizantine și dezvoltarea competențelor practice de a opera pe șantier. Este urmărită dezvoltarea abilităților de implementare tehnică a lucrărilor de artă murală religioasă.

Documentare și proiectare (iconografie religioasă)

Disciplina presupune dezvoltarea cunoştinţelor și a abilităților privind modalitățile de abordare a procesului de creație artistică în domeniul iconografiei religioase. Se urmărește fundamentarea unui proces de lucru etapizat și familiarizarea studentului cu practicile de proiectare și implementare a lucrărilor de artă murală religioasă.

PACHET OPTIONAL C. CERAMICA:

Tehnici și tehnologii (ceramică)

Disciplina presupunea deprinderea unui set de cunoştinţe privind operaţiunile prin care trece masa ceramică de la faza de materie primă pînă la faza de produs finit. Cursul permite dezvoltarea capacității de a aplica în activitatea de creaţie cunoştinţele de Tehnici-tehnologie dobîndite. Studenții vor deprinde capacitatea de a concepe, conduce şi evalua activităţi specifice, desfăşurate în laboratorul de ceramică.

Documentare și proiectare (modelare pentru ceramică)

Disciplina pune accentul pe dezvoltarea imaginației și însușirea etapelor de lucru de la documentația unui proiect pînă la elaborarea schițelor. Cursul îşi propune să abordeze diferite tehnici de documentare și proiectare în vederea realizării unor obiecte ambientale sau a unor forme spațiale ambientale. Se urmărește încurajarea cursanților în vederea asimilării noilor cunoștințe practice și teoretice și explorarea noilor posibilități de abordare în reprezentarea artistică.

MODUL OPTIONAL (UNA DIN DOUA):

Tehnici artistice contemporane

Disciplina presupune familiarizarea cursantului cu noile tehnici și tehnologii specifice producției de artă contemporană. Cursul facilitează înțelegerea mijloacelor de proiectare a operelor de artă, familiarizând studentul cu diferențele specifice mediilor artistice contemporane (performance, instalație, happening, artele noilor medii ș.a.m.d…).

Etică și integritate academică

DISCIPLINE COMPLEMENTARE:

Limba străină

Disciplina urmărește aprofundarea limbii engleze la nivel Upper Intermediate, Advanced şi Proficiency, insistând pe dezvoltarea skill-urilor de speaking, writing, reading, listening.

Analiza limbajului vizual

Misiunea cursului este aceea de a îmbogăți cultura vizuală a studenților în domeniile artei murale și ceramicii și și de a o extinde către alte arte sau genuri artistice vizuale care nu fac în mod expres obiectul de studiu al Specializării Artă murală, precum grafica, sculptura, instalația, filmul, teatrul etc. Cursul urmărește dezvoltarea capacităților de a recunoaște și de a utiliza elementele de limbaj și de sintaxă vizuală în contextul unei practici artistice în domeniile artei murale și artei ceramice.

Educaţie fizică si sport

Disciplina presupune dezvoltarea motivației puternice de practicare a exercițiilor fizice sportive zilnic și are ca scop dezvoltarea fizica armonioasa a organismului. Este urmărită formarea convingerilor și obisnuintelor de practicare a exercitiului fizic în mod sistematic. Consolidarea sistemului de deprinderi și priceperi motrice specifice, educarea esteticii corporale si a expresivității mișcărilor.

DISCIPLINE FACULTATIVE:

Limba străină 2

Structura materială a operei de artă